”Zrozumieć autyzm - Kampania informacyjna” 2020

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie w okresie 04.08.2020 - 10.11.2020 realizuje zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ”Zrozumieć autyzm - Kampania informacyjna”.

Celem głównym jest realizacja Konwencji o prawach Osób Niepełnosprawnych m. in. Art.21a) „Dostarczanie informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa w dostępnym formacie i za pomocą środków przekazu odpowiednich dla rodzaju niepełnosprawności, bez opóźnień czasowych i dodatkowych kosztów…”, który zostanie zrealizowany poprzez poszerzenie wiedzy i poprawa świadomości społecznej wśród otoczenia społecznego i społeczeństwa o funkcjonowaniu dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz formach pomocy  na terenie całego województwa lubelskiego. Poprzez przygotowanie, dystrybucję i rozesłanie materiałów informacyjnych przygotowanych przez KTA O/Lublin zawierające informacje dotyczące wskazówek dla osób zainteresowanych nastąpi wzrost i poprawa wiedzy na temat możliwości pomocy osobom z autyzmem i miejsc gdzie taką pomoc mogą uzyskać.

W ramach zadania zaplanowano:

1) opracowanie merytoryczne i wydanie 1000 sztuk biuletynu "Rozpoznać i zrozumieć autyzm-jak wspierać dorosłe osoby z autyzmu"

2) opracowanie merytoryczne i wydanie 1000 szt ulotki dotyczącej problematyki wspierania dorosłych osób ze spektrum autyzmu

3) opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej problematyki wspierania dorosłych osób ze spektrum autyzmu

Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Tags: