Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacj” 2024

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie w okresie 10.06.do 11.12.2024 realizuje zadanie zlecone przez ROPS w Lublinie "Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji".

Celem głównym jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie funkcjonowania osób w spektrum autyzmu -zwiększanie poziomu wiedzy z zakresu o całościowych zaburzeniach rozwoju oraz przyczynienie się do zrozumienia, potrzeb, trudności i specyfiki zaburzenia jakim jest autyzm. Cele szczegółowe kampanii: -promowanie wśród społeczeństwa dobrych praktyk w zakresie pomocy osobom w spektrum autyzmu -upowszechnianie zasad komunikacji z osobami w spektrum autyzmu -upowszechnianie metod zmiany świadomości i zachowań pracowników oraz pracodawców, -aktywizacja społeczna i zawodowa 2 Osób Niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu powyżej 16 roku życia z woj.lubelskiego (powiat m.Lublin i świdnicki) poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu dorosłych osób ze spektrum autyzmu poprzez uczestnictwo w Indywidualnych Konsultacji w zakresie grafiki.Miejsce realizacji zadania Centrum Rehabilitacji Społecznej Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie, 20-530 Lublin, Radości 8. Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Tags: