„Organizowanie i prowadzenie szkoleń,kursów,warsztatów..."2022

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin realizuje w okresie 10czerwca do 10grudnia2022 zadanie „Organizowanie i prowadzenie szkoleń,kursów,warsztatów,grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla ON-aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby"”.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez ROPS w Lublinie. Celem głównym zadania jest aktywizacja społeczna i zawodowa 8 osób ze spektrum autyzmu powyżej 16 roku życia z terenu województwa lubelskiego poprzez udzielenie kompleksowej,zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu dorosłych osób z autyzmem poprzez uczestnictwo w formach aktywizacji społecznej i zawodowej.Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do specjalistycznych form aktywizacji społecznej i zawodowej osobom z autyzmem i ZA oraz pobudzenie rozwoju społecznego metodami dostosowanymi do wieku i głębokości zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb Osób z Autyzmem i ZA. 

Miejsce realizacji zadania: Lublin,ul.Dr.Męcz. Majdanka 20. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 884355955 lub mail: kta.lublin@wp.pl

 

 

Tags: 
Skrot: 
rops WA