Projekt 鈥濸rowadzenie Punktu Diagnostyczno-Terapeutycznego dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia spo艂ecznego"

Obecnie KTA O/Lublin realizuje projekt 鈥濸rowadzenie Punktu Diagnostyczno-Terapeutycznego dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia spo艂ecznego" w ramach zada艅 zlecanych w XIII konkursie przez Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych.

Projekt zak艂ada prowadzenie rehabilitacji dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b ze spektrum autyzmu (OzA) zmierzaj膮cej do usprawniania ich funkcjonowania w r贸偶nych sferach rozwoju.

Celem projektu jest zwi臋kszenie samodzielno艣ci os贸b niepe艂nosprawnych ze spektrum autyzmu, kt贸ra odbywa si臋 poprzez rozwijanie ich samodzielno艣ci, wdra偶anie do maksymalnie niezale偶nego na miar臋 ich mo偶liwo艣ci funkcjonowania w otwartym spo艂ecze艅stwie oraz rozumienia i uznawania przez nich norm i spo艂ecznych. Us艂ugi na rzecz OzA 艣wiadczone s膮 w plac贸wce w spos贸b ci膮g艂y, tzn. 5-6 dni w tygodniu. Projekt ma na celu zapewnienie dost臋pu do specjalistycznej terapii edukacyjnej, logopedycznej, stymulacyjnej, kszta艂towania to偶samo艣ci, pobudzenia rozwoju spo艂ecznego metodami dostosowanymi do wieku i g艂臋boko艣ci zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb OzA. W projekcie sporz膮dzane s膮 indywidualne programy rozwoju umo偶liwiaj膮ce skuteczn膮 terapi臋 w o艣rodku oraz w pozosta艂ych 艣rodowiskach osoby z autyzmem. Wi臋cej w zak艂adce Projekty.

Zapraszamy do udzia艂u w zaj臋ciach projektowych dzieci i doros艂e osoby z autyzmem, Zespo艂em Aspergera oraz Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami Rozwoju posiadaj膮ce orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci oraz diagnoz臋 autyzmu.

Zg艂oszenia w biurze projektu: Lublin, ul.Dr. M臋cz. Majdanka 20 lub mailowo: kta.lublin@wp.pl.

Tags: